Temat obszerny dotyczący ochrony danych osobowych. Spowodował wiele zamieszania wśród firm i jeszcze więcej kosztów idących za wdrożeniem optymalnych zasad przetwarzania danych osobowych. Cieszymy się z RODO, jest to dopełnienie podstawowych zasad, jakie od dawna powinny obowiązywać przedsiębiorstwa. W praktyce, RODO to tylko pewnego rodzaju rozszerzenie GIODO z którym nasz główny usługodawca był związany od kilku lat.

Dane naszych klientów to najważniejszy element wewnątrz firmy. Muszą one być chronione w najlepszy, możliwy sposób. Dzięki RODO dostaliśmy dalsze wytyczne jak mamy rozwijać naszą infrastrukturę oraz zasady wewnątrz firmy, aby jeszcze mocniej chronić wrażliwe elementy naszej współpracy. W pewnym sensie RODO postawiło nam ogromne wymagania, ale były one podyktowane dobrem naszych klientów, dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie dokumentacje i informacje dla naszych klientów.

Przetwarzanie danych w związku z RODO

Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez F.H. KAKA Karol Pasionek. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez nazwa.pl. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez nazwa.pl.

Prawa przysługujące w związku z nową regulacją

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

 • żądania od nas dostępu do Państwa danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
 • sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych,
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nazwa.pl sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Nasza firma nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie nazwa.pl są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Pozostałe prawa

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Nasza firma może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Polityka Prywatności

AGPAgroup.pl informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z serwisów internetowych AGPAgroup.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies.

Inspektor Ochrony Danych

Nie mamy stanowiska Inspektora Ochrony danych osobowych natomiast jesteśmy do Państwa dyspozycji wszystkimi kanałami kontaktowymi umieszczonymi w zakładce kontakt.

Odbiorcy Danych Osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

 • OVH sp. z o.o.
  ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław
  NIP: 899-25-20-556, REGON: 933029040, KRS: 0000220286
 • home.pl s.a.
  ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
  NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335
 • nazwa.pl sp. z o.o.
  Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków
  NIP: 675-140-29-20, REGON: 120805512, KRS: 0000594747
 • zenbox sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa
  NIP: 949-219-10-21, REGON: 242888558, KRS: 0000414281
 • Sunrise System sp. z o.o. sp. k.
  Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
  NIP: 783-17-07-183, REGON: 302598908, KRS: 0000489705
 • H88 S.A.
  ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
  NIP: 782-262-21-68, REGON: 364261632, KRS: 0000612359
 • Michau Enterprises, Limited
  Chytron 3, Office 301, 1075 Nicosia, Cyprus
  VAT registration ID: CY10245422H

Jakie są moje obowiązki w związku z RODO?
Nowe przepisy nie wymagają z Państwa strony żadnego działania, zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych.